ЈН 20 - 17 Прва измена и допуна КД Рачунарска опрема по партијама