ЈН 8 - 17 КД Прилог 1 - Спецификација добара са структуром