Služba za nastavno-naučni rad i balneoklimatologiju Instituta za rehabilitaciju Beograd, Sokobanjska 17  najstarija je  i  jedina akreditovana služba na prostoru bivše Jugoslavije za sledeće poslove iz oblasti balneoklimatologije:

  1. Ispitivanje fizičko-hemijskih karakteristika prirodnih lekovitih činilaca (lekovite vode, lekovita blata , lekoviti gasovi i lekoviti klimati) i izučavanje njihovog delovanja na ljudski organizam.
  2. Izradu elaborata i sačinjavanje stručnih izveštaja o blagotvornim svojstvima prirodnih lekovitih činilaca (vode, blata, gasovi i klimati),  indikacijama i ograničenjima za njihovu primenu u humanoj medicinskoj praksi, koji ujedno predstavljaju zakonsku obavezu (Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o turizmu Srbije) svih fizičkih i pravnih lica koja u svojoj profesionalnoj delatnosti koriste navedene prirodne lekovite faktore na bilo koji način. Ovi izveštaji se rade pod komercijalnim uslovima na zahtev poručioca, važe tri godine i podrazumevaju: kompletna terenska, laboratorijska, toksikološka i radiološka ispitivanja i formiranje stručnog balneološkog mišljenja sa indikacijama i ograničenjima za njihovu primenu.
  3. Edukaciju lekara i drugih medicinskih stručnjaka iz oblasti balneoklimatologije na različitim nivoima.
  4. Sprovođenje naučno-istaživačke delatnosti iz kliničke balneoklimatologije kroz nekomercijalne i komercijalne projekte
  5. Sačinjavanje stručno-metodoloških uputstava za primenu prirodnih lekovitih činilaca.

Načelnik Službe za nastavno-naučni rad i balneoklimatologiju

Prof. Dr Milisav Čutović, spec. interne medicine i subspec. balneoklimatologije

woda hertz