Institut poseduje rehabilitacione centre
na tri lokacije:

  • -Sokobanjska 17, Beograd

  • -Selters, Mladenovac

  • -Vrmac Prčanj-Crna Gora

Ukupan kapacitet iznosi 1100 postelja, dostupnih korisnicima preko RZZO ili
o sopstvenom trošku i to za sprovođenje kardiološke, pulmološke, neurološke,
ortopedske, reumatološke i dečije rehabilitacije.