Otvoreni postupak javne nabavke prehrambeni proizvodi, po partijama