Прва измена и допуна КД фиксна и мобилна телефонија са КД.pdf