jn-53-16-odluka-o-izmeni-i-dopuni-odluke-za-partiju-71