PDV – extract from the registerPDV – Izvod iz registraPDV – Izvod iz registra