[:rs]

Odeljenje neurološke rehabilitacije bavi se rehabilitacijom bolesnika sa neurološkim poremećajima kroz kompleksan niz aktivnoati usmerenih ka obnovi, čuvanju i kompenzaciji određenih sposobnosti.
Na odeljenju se kroz timski rad sprovodi rehabilitacija bolesnika sa cerebrovaskularnim oboljenjima koja su uzrok neurološkog deficita, zatim bolesnici sa oboljenjima nervnog sistema uzrokovana raznim zapaljenskim ili neurodegenerativnim oboljenjima, kao i bolesnici sa neurološkim poremećajima uzrokovana raznim povredama bilo centralnog nervnog sistema bilo perifernog.
Tim za rehabilitaciju predstavljaju lekari raznih specijalnosti, logoped, defektolog, psiholog, fizioterapeuti i medicinske sestre.
Pri prijemu se vrši adekvatna procena pacijenta , pravljenje i realizacija plana rehabilitacije koji se obično sastoji iz individualnog kineziterapijskog programa, terapije radom, logopedskog tretmana, psihološke i socijalne podrška, određenog intenziteta, a to je bar pet dana u nedelji i po 1 h za svaku terapijsku intervenciju. Vrši se i primena fizikalnih agenasa /elektro, magneto, termo, peloido, hidro, sono, laseroterapija u skladu sa fazom i težinom neurološkog deficita.
Tokom rehabilitacije vrši se i kontrola faktora rizika, edukacija pacijenta i porodice, kao i nespecifične mere usmerene ka sprečavanju posledica inaktiviteta.

[:]